I. Uluslararası Türkiyat Kongresi

Kongre Takvimi

Özet gönderme tarihi: 30 Mart 2022

Kabul edilen özetlerin ilan tarihi: 15 Nisan 2022

Tam metni gönderme tarihi: 30 Mayıs 2022

Kongre tarihi: 8-10 Haziran 2022

Congress Calendar

Abstract submission date: March 30, 2022

Announcement date of accepted abstracts: April 15, 2022

Date of sending the full text: May 30, 2022

Congress date: June 8-10, 2022

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Başlık

İçerikle uyumlu 12 punto, tamamı büyük, koyu harflerle yazılmalıdır ve 12 kelimeyi geçmemelidir. İkinci başlık bir satır altına kalın, italik ve sadece ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Metin içi başlıklar -kaynakça dâhil- 11 punto olmalı, başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Yazar Adı

Başlığın altında sağda, soyadı büyük harflerle koyu yazılmalı, ismin sonuna ‘*’ dipnotuyla unvanı, çalıştığı kurum, e-postası ve ORCID yazılmalıdır.

Örnek: Prof. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı/ Türkiye, aarvas@karatekin.edu.tr, ORCID: 0000-0000-0000-0000.

Özet

Özet, 10 punto büyüklüğünde Times New Roman ile yazılmalıdır. Metin iki yana yaslı olmalıdır. Özet, en az 300 en çok 400 kelime olacak şekilde hazırlanmalı ve çalışmayı tanımlayıcı ve tanıtıcı nitelikte olmalıdır. Özet altında bir satır boşluk bırakılmalı ve burada 3 anahtar kelimeye yer verilmelidir. Bildirilerde ikinci özet İngilizce hazırlanmalıdır.

 

Yazının Ana Metni

Yazılar, Word sayfasında 11 punto, Times New Roman tipi ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfanın üst kenarından 3 cm, diğer kenarlarından ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarında girinti olmamalı, makale metni iki yana yaslı olarak verilmelidir. Paragraf aralarındaki boşluk önce 0 nk,  sonra 6 nk olmalıdır. Şiir, madde, alıntı gibi ifadelerin arasında boşluk olmamalı ancak paragrafın öncesi ve sonrasında 6nk boşluk olmalıdır. Yazının içindeki ara başlıkların ilk harfleri büyük, sola yaslı ve koyu renkte hazırlanmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 1 boşluk bırakılmalıdır. Metin içinde vurgulanan yerler ve eser isimleri italik olarak gösterilmelidir. Metin içinde yer alacak fotoğraf, tablo, şekillere numara ve isim verilmelidir. Bunlar yazının üçte birini aşmamalı ve ekler kısmında sunulmalıdır. Ayrıca fotoğraflar yüksek çözünürlükte olmalıdır. Metin içinde açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır. Dipnotlar 9 punto Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır. Yazılarda metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır. Örnek: (Çobanoğlu, 2015: 12).

Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Uzun ve blok alıntılar ise sağ ve sol taraftan 1 cm içeride, 10 punto olarak gösterilmelidir.

Kaynakça

Kaynaklar 10 punto ve 1 cm asılı olarak hazırlanmalıdır. Yazıda kullanılan kaynaklar, metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yazıda aynı yazara ait birden fazla çalışma kullanılırsa, bu çalışmaların yayın tarihine harf eklenmelidir. (2015a), (2015b).

Kaynakça bilgisi aşağıdaki şekillerde verilmelidir:

Kitaplar için;

Türkeş Günay, Umay. (2011). Elazığ Masalları ve Propp Metodu. Ankara: Akçağ Yayınları.

Çeviri kitap için;

Propp, Vladimir. (2011). Masalın Biçimbilimi. (. M. Rifat ve S. Rifat, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Kitap bölümleri için;

Elçin, Şükrü. (1996). Yeşil Abdal ve Karaca Oğlan Üzerine Notlar (Özkul Çobanoğlu- Metin Özarslan, Ed.). Prof. Dr. Umay Günay Armağanı (ss. 10-12). Ankara: Feryal Matbaacılık.

Makaleler için;

Çobanoğlu, Özkul. (2018). Kazak Halk Kültüründe “Kam”dan “Baksi” ve “Emçi·”ye Dönüşümler. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (7), 1-9.

Bildiri Kitabı için;

Çobanoğlu, Özkul. (2016). Yarı Resmi Sohbet Gelenekleri Bağlamında Kahvehaneler ve Meraklı Grupları. Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren, (İbrahim Akyol vd. Ed.) içinde (ss 90- 96). Çankırı.

Tez için;

Özarslan, Metin. (1999). Erzurum ve Çevresinde Âşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kaynak Kişi için;

Adı, Soyadı. Doğum Yeri. Doğum Tarihi/ Yaşı. Öğrenimi/ Mesleği. (1 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da yapılmış olan bu derleme …. kişinin şahsi arşivindedir.)

İnternet Alıntısı için;

ÇAKÜ Türkiyat. 29 Ekim 2021 tarihinde turkiyat.karatekin.edu. tr adresinden erişildi.

NOT: Bildiriler turkiyat@karatekin.edu.tr adresine e-posta aracılığıyla iletilmelidir.

 

WRITING RULES OF PAPER

Title

It should be written in 12font size and bold letters which are compatible with the content and shouldn’t be more than 12 words. The second heading should be written in bold, italic and the first letters in capitals one line below. In-text titles -including the bibliography- should be 11 font size. One line space should be left before headings.

Author Name

The surname should be written in capital letters under the headline on the right. The information of title, institution, e-mail and ORCID should be written with a footnote ‘*’ at the end of the name.

Example: Prof. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı/ Türkiye, aarvas@karatekin.edu.tr, ORCID: 0000-0000-0000-0000.

Abstract

It should be written in font size 10, Times New Roman font character. The text should be justified on both sides. The abstract should be prepared with a minimum of 300 and a maximum of 400 words and should be descriptive and introductory of the research. One line space should be left under the abstract and 3 keywords should be included in here. In the papers, second abstract should be prepared in English. 

Main Text of the Article

Articles should be typed in font size 11, Times New Roman font character and single line spacing on the Word page. A margin of 3 cm from the top edge of the page and 2,5 cm from the other edges should be left. Paragraph beginnings should not be indented. The text of the article should be justified on both sides. The space between paragraphs should be 6 nk first and then 0 nk. There should be no spaces between expressions such as poem, item, quote, however, 6 nk spaces should be left before and after the paragraph. The first letters of the subheadings in the text should be capitalized, aligned to the left and in bold. It should be one space left before and after the headings. Highlighted places and book names in the text should be remarked in italics. Author should give numbers and names to photographs, tables and figures in the text. These must not exceed one third of the text and they must be presented in the appendices. In addition, the photos must have high resolution. Footnotes should be used for explanations in the text. Footnotes should be written in font size 9, Times New Roman font character. The in-text citation method should be used in the articles.

Example: (Çobanoğlu, 2015: 12).

Quotations should be given in quotation marks. Long and block quotations should be written in 10 points, 1 cm inside from the both sides.

Bibliography

References should be prepared in 10 font size and 1 cm hanging. The sources used in the article should be arranged alphabetically according to the surnames of the authors at the end of the text. Author names should be written without abbreviations. If more than one study used in the article belonging to the same author, the writer should add a letter at the end of to the publication year of these studies: (2015a), (2015b).

Bibliography information must be given in the following forms:

For books;

Türkeş Günay, Umay. (2011). Elazığ Masalları ve Propp Metodu. Ankara: Akçağ Yayınları.

For translated books;

Propp, Vladimir. (2011). Masalın Biçimbilimi. (. M. Rifat ve S. Rifat, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

For the book chapters;

Elçin, Şükrü. (1996). Yeşil Abdal ve Karaca Oğlan Üzerine Notlar (Özkul Çobanoğlu- Metin Özarslan, Ed.). Prof. Dr. Umay Günay Armağanı (ss. 10-12). Ankara: Feryal Matbaacılık.

For articles;

Çobanoğlu, Özkul. (2018). Kazak Halk Kültüründe “Kam”dan “Baksi” ve “Emçi·”ye Dönüşümler. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (7), 1-9.

For papers/ symposium books;

Çobanoğlu, Özkul. (2016). Yarı Resmi Sohbet Gelenekleri Bağlamında Kahvehaneler ve Meraklı Grupları. Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren, (İbrahim Akyol vd. Ed.) içinde (ss 90- 96). Çankırı.

For thesis;

Özarslan, Metin. (1999). Erzurum ve Çevresinde Âşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

For interviewee;

Name, Last name. Birth place. Birth date/ age. Education level/ Occupation. (This interview made in Ankara on January 1, 2012, is  in the personal archive of ……..)

For internet;

ÇAKU Turkiyat. Retrieved on 29 October 2021 from turkiyat.karatekin.edu.tr.

NOTE: Papers should be sent to turkiyat@karatekin.edu.tr via e-mail.

 

Kongre başvuru formu için buraya tıklayınız./ Click here for the Congress Application Form.