Sempozyuma davet

SEMPOZYUMA DAVET

AMAÇ

Üzerinde yaşadığımız topraklarda üretilen ve sonraki nesillere bırakılan ilim, fikir ve irfan mirasının, bugün yaşadığımız problemlerin çözümünde çok önemli katkılar sağlayacağı muhakkaktır. Bu miras, geleceğe dair çözümlemelerimiz için geniş açılımlara da imkân sağlayacaktır. Bize tevarüs eden bu miras/gelenek, üzerinde yaşadığımız toprakların mayasını oluşturmaktadır.

Milletimizin içine girdiği son iki yüz yıldır “yüzünü batıya çevirme” tavrı, bugün “dünyaya açık, millî ve yerli bir anlayışla kendi mirasımızın daha çok farkında olma” tavrına yönelmeye başlamıştır. Bu çerçevede bu toprakları mayalayan/dölleyen ilmî/irfânî mirasımızı araştırma, inceleme ve tahlillerle gün yüzüne çıkararak onlardan yararlanmayı sağlamak, özellikle bu mirasın oluşumunda ve günümüze intikalinde rol oynamış isimleri ortaya çıkarmak, yakından tanımak ve gelecek kuşaklara ilmî çerçevede aktarmak, bilim dünyasının önemli görevlerindendir.

Bu çıkış noktasından hareketle, Çankırı inanç ve kültür coğrafyasını etkileyen/etkilemeye devam eden dinî/tasavvufî/irfânî hayatımızın önde gelen şahsiyetlerini, onların fikirlerini, eserlerini, tesis ettikleri kurumları ve toplum hayatımızdaki etkilerini araştırmak ve incelemek maksadıyla Çankırı yöresinde yaşamış mutasavvıfları/gönül insanları/evliyaları konu edinen " ULUSLARARASI ÇANKIRI` NIN MANEVİ MİMARLARI " konulu bir sempozyum düzenlenmektedir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü tarafından düzenlenen bu sempozyuma bu sahada çalışan ve katkı sağlayacak olan tüm bilim insanlarının ve değerli aydınların katkılarını beklemekteyiz.

Sempozyumumuza iştirak etmek isteyenlerin tebliğ özetlerini e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Üç yüz kelimeyi geçmeyecek olan tebliğ özetlerine akademik özgeçmiş ve irtibat telefonu eklenmelidir.

Sempozyuma sunulacak bildirilerin yayım hakkı Üniversitemize ait olup, sunulan bildiriler en kısa zamanda kitaplaştırılacaktır.